Home » Competitions » ABT - National Shooting Ground - 23/07/2017

ABT - National Shooting Ground - 23/07/2017

Date: Sun, 23rd July 2017

Discipline: ABT

Location: National Shooting Ground

RU976 Robert Smullen A S 24 25 25 24 98
L5108 Richard P Murphy A (S) 25 24 24 23 96
RU3952 Malcolm C Graham A S 22 25 25 24 96
M7348 Joe Walsh A (S) 24 24 22 24 94
L1024 Paul Dunne A S 23 21 25 23 92
L289 Tom Cummins A S 23 22 24 22 91
RU960Z Jens Bach A S 24 21 24 22 91
M470 Jerry Walsh A S 23 21 22 24 90
M6617 John Purcell A V 20 20 24 25 89
M6693 Kevin Purcell A S 21 23 22 20 86
L659 Hugh Morris A V 20 19 21 23 83
L1159 Liam Flynn B S 25 23 25 25 98
U100HH BLAIR J R B NC 23 25 25 23 96
RU702Z John Bach B SV 25 24 21 23 93
RU007 Glenn Ross B S 21 24 23 24 92
C10502 Gerry O'Reilly B V 22 23 24 22 91
M6849 Seamus Ryan B V 23 20 23 25 91
RU2038 Harry Frizzell B SV 21 23 24 23 91
M1234 Anthony Howard B S 24 23 20 22 89
C10609 Ray Hardiman B S 22 21 22 24 89
L7055 John Tomkins B S 21 20 22 23 86
U643F DAVIDSON David B NC 18 23 23 22 86
U183FF MARTIN J G S B NC 20 23 21 21 85
RU11329 Darren O'Hagan B S 20 22 18 20 80
L6447 Aidan Nolan B S 20 22 19 15 76
C7600 Walter Young C V 23 20 24 23 90
L8963 John Meyler C S 23 24 20 22 89
U578J MAGEE James C NC 23 22 20 21 86
L247 Liam Carney C V 19 21 22 23 85
M11213 Don Treacy C S 20 20 21 22 83
L3992 Martin Gormally C S 21 19 20 23 83
C10837 Enda Walshe C V 20 21 19 22 82
L6109 Niall Lynch C SV 20 20 20 22 82
C1307 Gerard Jordan C V 20 18 24 18 80
L10618 Richard D Stapleton C SV 22 18 19 20 79
RU11056 Brian Ferguson D S 21 21 24 19 85
RU10586 Philip Finnegan D SV 23 20 21 20 84
C11230 Gary Cunningham D S 22 19 21 22 84
U132PP GRAY Stephen Samuel D NC 18 21 22 21 82
L10853 Tony McKeown D V 18 21 22 20 81
L10480 Joseph Carroll D SV 17 21 21 19 78
U394J SPRATT James A D NC 21 18 19 19 77
L10434 Michael Murphy D S 19 18 20 20 77
U108B STEENSON W D NC 24 18 17 18 77
L5251 Joe Coffey D V 17 19 19 19 74
RU945N James J Higgins D SV 21 19 16 17 73
RU11232 Shaun McCluskey D V 15 16 14 20 65
L1116 George Fawcett D V 16 14 13 15 58
L6203 Peter Murphy D SV 13 15     28
 

Irish Clay Target Shooting Association
   E-mail: admin@icpsa.ie
Copyright © 2018 Irish Clay Target Shooting Association